Fiskekort i Sverige

Ett fiskekort är ett bevis på att innehavaren har tillstånd att fiska i ett visst fiskevårdsområde. Ägare till vatten och fiskvårdssammanslutningar utfärdar fiskekort till den sportfiskare som så önskar, men alltid under givna villkor. Denna typ av kort kan införskaffas på olika sätt, antingen i butiker eller kiosker som ligger i närheten eller online. Markägaren eller dess företrädare kan således ge ombud rätt att sälja fiskekort och förtjänsten går dels till återplantering av fisk, andra fiskvårdande kostnader samt ersättning till markägaren.

Skaffa fiskekort

I dagens tekniskt moderna samhälle är det vanligt att tillstånd att fiska sker elektroniskt, en biljett som bevisar att betalning erlagts kan sändas via e-post eller SMS. Med tillståndet följer de regler som måste efterlevas, dessa kan skilja för sjöar mot vatten som mynnar ut i havet. Att skaffa ett giltigt fiskekort är vad varje seriös fritids- eller sportfiskare gör. Online finns ett flertal möjligheter som genom iFiske vilka sköter fiskekort för en stor del av svenska fiskevatten. Man måste inte vara medlem och kan betala via Swish, mot faktura eller med banköverföring. Beviset sänds med SMS eller e-post enligt köparens önskemål. Natureit är en annan nätbaserad service för norra Sverige och nordligaste Norge. Genom dem kan man exempelvis välja Arjeplog och kort som gäller 1 dygn, 3 dygn eller en vecka samt årskort.

Fiskekort

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Är en intresseorganisation som för samman landets ägare till fiskevatten. Organisationen bildades för 50 år sedan och är rikstäckande. Villkoren för medlemskap är demokratiskt lika oavsett hur stort eller litet fiskevatten man förfogar över.

Förbundet är uppdelat i provinsiella delar som inte har direkta befogenheter men som sammansluter medlemmarna geografiskt. Medlemmar är föreningar och samfälligheter som bedriver fiskevård. Det kan även vara kommuner, bolag, enskilda näringar eller personer som äger fiskevatten. I verksamheten ingår såväl yrkesfiske, vattenbruk och handhavandet av turism. Förbundet lägger särskild vikt vid att den begränsade resurs som fiskevatten utgör brukas på ett kompetent och varsamt sätt. Man vill stärka äganderätten och samtidigt trycka på de skyldigheter som ett sådant ägande medför. Med rätt metoder skall fiskeområdet öka i värde och bestånd. Ett viktigt kommunikationsverktyg är förbundets medlemstidning Våra Fiskevatten.

Köp fiskekort och undvik att bli lagbrytare

Att fiska utan tillstånd är ett lagbrott som allmänt benämns tjuvfiske vilket beivras om skurken uppdagas. För några år sedan gavs bemyndigande till de som har rätt till fiskevattnet att utkräva en kontrollavgift av den som på detta sätt bryter mot reglerna. Lagen stipulerar att denna avgift får uppgå till 10 % av basbeloppet vilket gör att man detta år kan kräva närmare 5 000 kr. Betydligt dyrare än vad fiskekorten brukar kosta, normalt från någon till några hundralappar. Priset kan gälla dygn eller kortare period. Skulle denna kontrollavgift inte erläggas kan ärendet överlämnas till polis och åklagare. Fälls tjuvfiskaren blir det fråga om kraftiga böter och även att utrustningen som denne innehar kan beslagtas. Kontrollavgiften regleras i lag 1981:533. Denna är ett avsteg från normal lagstiftning och kan bara genomföras av föreningar som är fiskevårdande med verksamhet i ett specifikt område. Även brott mot reglerna av den som innehar fiskekort kan leda till böter, exempelvis om denne tar upp mer fisk än vad som är tillåtet. Om kontrollavgift inte betalas kan fiskaren dömas. Detta har fastslagits i en prejudicerande dom av hovrätten. Gäller då brott mot lagen om fiske, och regleras inte av reglerna om kontrollavgiften.